Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Aneta Bartošová BROWS

Aneta Bartošová

Provozovna: Pod mýtem 1063/1, 785 01 Šternberk

Web: www.anetabartosova.cz

(dále jen "poskytovatel")


I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a kupujícími poskytovaných služeb nebo produktů.

Poskytovatel poskytuje služby a produkty na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Nákupem/objednávkou služeb nebo produktů od poskytovatele vyjadřuje kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Znění všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.


II.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB A PRODUKTŮ

Kupující provádí objednávku služeb prostřednictvím rezervačního systému dostupného na webových stránkách poskytovatele příp. předem osobně, telefonicky nebo pomocí ostatních komunikačních prostředků.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.), hradí kupující sám a nejsou součástí celkové ceny služeb.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a dále úhrada zálohy na termín, pokud se kupující s poskytovatelem nedohodnou jinak.

V případě, že kupící již má permanentní make-up, zašle kvalitní fotografii odlíčeného obličeje poskytovateli služeb. S rezervací termínu počká až do vyjádření poskytovatele, zda je možné původní permanentní make-up přepracovat. Pokud se kupující, která již permanentní make-up má dostaví k termínu poskytnutí služby, bez předchozího schválení poskytovatelem a poskytovatel služby uzná stav původního permanentního make-up za neopravitelný, kupujícím uhrazená záloha ve prospěch poskytovatele.

Termín může kupující měnit nejpozději 48 hodin před termínem poskytnutí služby. V kratším termínu je možné měnit termín pouze ze závažných zdravotních důvodů po telefonické konzultaci kupícího a poskytovatele (poskytovatel musí uznat důvody pro pozdní změnu termínu). V ostatních případech propadá kupujícím uhrazená záloha ve prospěch poskytovatele.


III.

POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Bezprostředně před poskytnutím služby je kupující poskytovatelem seznámen s jejím průběhem, kupující má možnost klást doplňující otázky.

Dostaví-li se kupující po dohodnutém termínu (do 20 minut od termínu poskytnutí služby), bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. V případě, že poskytovatel vyhodnotí, že výše uvedené aplikovat nelze a pro poskytnutí služby již není dostatek času s ohledem na další zákazníky, k čerpání služby již dojít nemusí. V takových případech propadá kupujícím uhrazená záloha ve prospěch poskytovatele.

Pokud se kupující nedostaví v termínu poskytování služby bez předchozí dohody s poskytovatelem nebo se dostaví v čase delším než 20 minut po rezervovaném termínu propadá kupujícím uhrazená záloha ve prospěch poskytovatele.

Poskytnutí služby může být odmítnuto v těchto případech:

a) kupující se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění atd.)

b) kupující se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) kupující se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) kupující se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) kupující se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb anebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky

f) u kupujícího se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Kupující je povinen na tuto skutečnost poskytovatele s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

Poskytování služby může být předčasně ukončeno, pokud se:

a) během služby se u kupujícího objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během služby se u kupujícího objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během služby se u kupujícího objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během služby bude kupující přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

e) během poskytování služby se u kupujícího objeví alergická reakce na použité materiály.


IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zaplacená záloha kupujícím bude poskytovatelem odečtena z celkové ceny služby hrazené na místě v termínu poskytnutí služby.

V. CENÍK

Platný a ceník služeb je k nahlédnutí na provozovně příp. na webových stránkách poskytovatele. Ceny jsou smluvní.

Objednáním se na službu poskytovanou poskytovatele souhlasí kupující s uvedenými cenami.

V případě, kdy poskytovatel změní ceník služeb a kupující již má rezervovaný termín za ceny platné v původním ceníku, platí pro kupujícího ceny nové. Pokud kupující s novou cenou nesouhlasí, smí od smlouvy odstoupit s nárokem na vrácení zaplacené zálohy za rezervaci termínu.


VI.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukazy na konkrétní službu, nebo jakoukoliv hodnotu je možné objednat u prodávajícího telefonicky či e-mailem a poté po dohodě osobně vyzvednout v provozovně, nebo zaslat poštou.

V případě zaslání poštou hradí poštovné kupující.

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.

Platbu dárkovým poukazem kupující nahlásí předem při objednání služby.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět na hotovost.

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.


VII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo do 48 hodin před zákrokem odstoupit od smlouvy s nárokem na vrácení zálohy zaplacené poskytovateli za účelem rezervace termínu.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení zálohy zaplacené poskytovateli za účelem rezervace termínu i v čase kratším než 48 hodin před termínem poskytnutí služby.


VIII.

REKLAMACE

Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává písemně na adresu poskytovatele.

V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.


IX.

OSOBNÍ ÚDAJE

Informační memorandum pro kupující je k dispozici ZDE.


X.

PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2022.